Kobela aleviku reovee juhtimine Antsla linna reoveepuhastisse

Projekti tutvustus

Projekti eesmärgiks on Kobela alevikus ühiskanalisatsiooniga kokku kogutud reovee juhtimine Antsla linna uude reoveepuhastisse. Projekti raames ehitatakse kanalisatsiooni survetorustik Kobelast Antslasse. Projekti tulemusena on võimalik likvideerida Kobela reoveepuhasti väljavool looduskeskkonda ja seega väheneb reostuse oht.