Content section

Hanked

Toetuse saaja peab järgima toetuse kasutamisel riigihangete seadust, sealhulgas riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid.

Hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse kättesaamist peab toetuse saaja esitama KIK-ile hankeplaani. Taotluse rahuldamise otsuses on sätestatud minimaalne ajakohastatud hankeplaani esitamise kohustus. Toetuse saajad peavad esitama hankeplaani igal aastal 10. jaanuariks, 10. aprilliks, 10. juuliks ja 10. oktoobriks.

Juhul, kui projektide rahastamine toimub käskkirja alusel, peab toetuse saaja lähtuma käskkirjas sätestatud minimaalsest ajakohastatud hankeplaani esitamise kohustusest ja ka käskkirjas toodud tegevuskavast. Toetuse saaja esitab hankeplaani KIKi kehtestatud vormil digiallkirjastatuna läbi E-toetuse keskkonna postkasti http://etoetus.struktuurifondid.ee/.

Hankeplaan annab ülevaate projektiga seotud hangetest, sisaldab informatsiooni hangete eeldatava maksumuse, menetlusliigi ja väljakuulutamise aja, sõlmitud lepingute ning planeeritavate maksete kohta. Hankeplaan on KIK-ile aluseks järelevalvetoimingute teostamisele, hangete kontrolli planeerimisele ja projekti elluviimise seisu hindamisele (sh maksete prognoosimine). 

Hangete plaan ja maksete prognoos (21.12.2020)

Juhis toetuse saajale hanke läbiviimiseks üldpõhimõtete kohaselt (26.04.2019)

Oluline info taotlejatele ja toetuse saajatele seoses hangete läbiviimisega (24.04.2018)

Kuidas meid leida