Content section

Millistel alustel võib KIK anda riigiabi?

Vt vastavaid kavasid KIKi kodulehel. Tutvuda tuleb ka neis viidatavate otsekohalduvate ELi õigusaktidega.

1. Vähese tähtsusega abi

Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekunud rahast (keskkonnaprogramm) vähese tähtsusega abi andmise tingimused (kinnitatud 17.02.2015)

Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekunud rahast (keskkonnaprogramm) vähese tähtsusega abi andmise tingimused (kinnitatud 12.02.2020)

2. Grupierandiga hõlmatud riigiabi

Kui riigiabi on hõlmatud üldise grupierandiga, tuleb lähtuda üldise grupierandi määruses (EL) nr 651/2014 sätestatud üldnõuetest ja vastava abiliigi tingimustest. Struktuurivahendite meetmetes on grupierandi abikavaks riigiabiõiguse tähenduses vastavad toetuse andmise tingimused (meetme määrus). Keskkonnaprogrammis on abikavaks KIKi nõukogu kinnitatud abikava. Keskkonnaprogrammis annab KIK riigiabi ainult selles abikavas nimetatud abiliikides. 

Need leiab:

  • siit dokumendist (KIKi nõukogu otsus 07.10.2014 nr 1-4/735, 21.12.2015 nr 1-4/858 ja 05.09.2017 nr 1 4/982), 
  • siit dokumendist (KIKi juhatuse korraldus 12.02.2020 nr 1-30/13).

Vaata ka grupierandiga hõlmatud riigiabi abikava täiendust seoses Euroopa Komisjoni alusakti muudatusega (KIKi nõukogu otsus 05.09.2017).

NB! viidatud määruse (EL) nr 651/2014 algteksti on teatavates osades muudetud määrusega (EL) 2017/1084.

3. Üldhuviteenuste abi

Teatud teenuseid võib lugeda üldist majandushuvi pakkuvateks teenusteks, kui avalik sektor peab neid vajalikeks, ent turg ei suuda neid ilma toetuseta pakkuda.

Sellisel juhul võib anda nende teenuste hüvitamiseks vastavat abi, mille aluseks on:

  • üldhuviteenuste vähese tähtsusega abi määrus:
  • Euroopa Komisjoni üldhuviteenuste otsus (perspektiivikas suuremate projektide puhul)

4. Euroopa Komisjoni eraldi loa alusel antav riigiabi

Euroopa Liidu toimimise lepingust tingituna võib Euroopa Komisjon tuvastada üksiku projekti kokkusobivuse riigiabi nõuetega. Oma lähenemisviisi selgitamiseks on komisjon välja andnud suuniseid, millest KIKi puhul on olulisimad keskkonnakaitse suunised.

Kui abi saaja on veendunud, et tema projekt on suuniste järgi abikõlblik, võib ta teha KIKile ettepaneku taotleda suuniste järgi Euroopa Komisjonilt riigiabi andmise luba. Seejuures tuleb arvestada, et taotlemine on aeganõudev ning taotleja peab olema valmis esitama Euroopa Komisjonile üksikasjalikke selgitusi projekti ja turu kohta.

Näide 1

Kui ettevõtja soovib rajada uut käitist ja selline tegevus (või osa sellest) on abikõlblik keskkonnaprogrammist, siis on mõeldav sellise uue käitise rajamiseks grupierandiga hõlmatud regionaalabi andmine. Seejuures tuleb järgida selles määruses ettenähtud tingimusi, abikõlblikke kulusid ja välistusi.

Näide 2

Kui ettevõtja soovib rajada olemasoleva käitise maa-alale kanalisatsiooni, siis sellisele tegevusele ei saa eespool viidatud üldise grupierandi määruse alusel abi anda, sest tegemist ei ole alginvesteeringuga nimetatud määruse artiklite 12 ja 13 tähenduses. Samas võiks selliseks tegevuseks siiski anda vähese tähtsusega abi kuni 200 000 eurot kolme aasta jooksul. Seda muidugi tingimusel, et abi suhtes ei kehti nimetatud määruse artiklis 1 ettenähtud välistused ning ettevõtja ei ole saanud vähese tähtsusega abi juba muudest allikatest.
 

Kuidas meid leida