Content section

Mida tuleb riigiabi kahtluse korral taotlejal teha enne KIKile taotluse esitamist?

  • tutvuda enne taotluse esitamist riigiabi temaatikaga;
  • kaaluda, kas ja millise riigiabi liigi/meetme alla tema taotlus peaks kuuluma;
  • põhjendama seda (vajadusel eraldi dokumendis esitatava analüüsiga) vastava riigiabi liigi tunnustega ja nõuetega (nt ergutav mõju, alginvesteering);

Toetuse saaja selgituse näidis vastavuse kohta Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 (edaspidi GBER) nõuetele

Käesolev näidis käsitleb küll spetsiifiliselt suurettevõtja projekti vastavust GBER regionaalabi ja alginvesteeringu tingimustele ning kõik selles näidises märgitu ei pruugi olla iga projekti puhul sellistena üks-ühele ülekantavad, oma loogika, põhjalikkuse ja liigendusega on näidis heaks eeskujuks nii GBERi üldnõuete kui konkreetse abiliigi (nt regionaalabi või keskkonnaabi) nõuetele vastavuse selgituste koostamisel.

Seoses sellega toonitame, et eelkõige on riigiabi saaja enda huvides kindlalt veenduda tema konkreetse projekti, mille asjaolusid ta kõige paremini tunneb, vastavuses GBERiga lubatava abi nõuetele, sest ELi riigiabiõiguse ja Euroopa Kohtu praktika kohaselt on riigiabi vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 107 eelduslikult keelatud ning riigiabi võib anda ainult kitsaste ja rangete erandite alusel. Nagu Euroopa Kohtu suurkoda hiljuti kohtuotsuses Eesti Pagar (EU:C:2019:172) taas rõhutas, ei tekita ühegi liikmesriigi asutuse kinnitus või vastuväidete puudumine riigiabi saajal õiguspärast ootust GBER abi nõuetekohasuses. Seega vaatab KIK küll GBERiga hõlmatud taotlused läbi ja kahtluste puudumisel rahastab hindamisel edukaks osutunud taotlusi, kuid sellest ei teki toetuse saajal õiguspärast ootust, et riigiabi on lõplikult õiguspäraseks tunnistatud. Selline pädevus on ainult Euroopa Komisjonil.

GBERi artiklite täpsemaid selgitusi saab vaadata siit ja siit KIKi riigiabi selgitusest.

  • kinnitama, et ta on teadlik, et tal on õigus saada ainult nõuetega kooskõlas olevat riigiabi.
Kuidas meid leida