Content section

Maksed

Projektide maksetaotlused tuleb esitada läbi E-toetuse keskkonna. Maksete sisestamisel on väljade juures abiinfo, mis on abiks andmete sisestamisel.

Maksed toimuvad vastavalt projekti rahastamise lepingule. Makseid teostatakse ainult toetuse saajale ja ainult abikõlbliku kulu hüvitamiseks.

Iga lepingu esimese väljamakse alus on projekti käigus sõlmitud hankeleping koos hankemenetluse toimumist tõendavate dokumentidega. Need peab KIKile esitama kohe pärast hankelepingu sõlmimist, et makse tegemisel oleks võimalik makse lepinguga siduda.

MT-le lisatakse E-toetuse keskkonnas makse sisestamisel järgmised dokumendid:

 • hanke korraldamist tõendavad dokumendid, kui hange ei ole läbi viidud riigihangete registris ja tehingu eeldatav hind käibemaksuta on alla lihthanke piirmäära ja dokumente ei ole eelnevalt KIKile esitatud;
 • leping, mille alusel on kohustus võetud. Lepingut ei lisata juhul, kui leping on eelnevalt KIKile esitatud ja lepingut ei ole muudetud ning juhul, kui hankeleping on leitav riigihangete registrist;
 • hankelepingu muudatused, lepingukohase reservi kasutamist õigustav dokument, ei lisata juhul kui on eelnevalt KIKile esitatud; õiguskaitsevahendite kasutamise teavitused olemasolu korral;
 • arve või muu raamatupidamisdokument;
 • asjade, teenuste või ehitustööde üleandmist ja vastuvõtmist tõendav dokument;
 • kulu ja omafinantseeringu tasumist tõendav dokument;
 • raamatupidamises projekti kulude kajastamist tõendav dokument;
 • projektipõhine kulutuste väljavõte raamatupidamisest (esimese ja viimase väljamakse juures). Esimese MT-ga väljavõte raamatupidamistoimingutest, mille järgi on võimalik veenduda, et projekti kõik kulud (nii abikõlblikud kui mitteabikõlblikud) on selgelt eristatavad muudest TS kuludest. Viimase väljamakse juures TS raamatupidaja allkirjastatud projektipõhine raamatupidamise kulukonto väljavõte;
 • garantii dokument, laenuleping ja liisinguleping;
 • muud dokumendid, juhul kui need on nõutud projekti rahastamise lepingus või määruses. Näiteks projekti rahastamise lepingu lisa 2 (kui kohaldub). Vaata lepingu punkt 3.3.1.

Makse menetlemise tähtajad on määratud projekti rahastamise lepingus. Kui KIKile esitatud dokumendid ei vasta nõuetele, võtab KIKi projektikoordinaator toetuse saajaga ühendust läbi struktuuritoetuse registri postkasti (toetuse saaja näeb kirja E-toetuse keskkonda sisse logides) ja teavitab teda esinenud puudustest. Maksedokumentide menetlemise aeg pikeneb selle võrra, kui kaua toetuse saaja dokumente parandab.

Toetuse saaja esitab hiljemalt koos viimase väljamaksetaotlusega projekti lõpparuande. KIK teeb projekti viimase väljamakse pärast lõpparuande kinnitamist.

Arenguriikide meetmes

 • toetus makstakse välja abikõlbliku kulu hüvitamiseks pärast eelmise aruandlusperioodi (milleks on projekti algusest kuni esimese aruande esitamiseni ja kahe aruande vahele jääv periood) aruande esitamist ja kinnitamist ning väljamaksetaotluse esitamist;
 • ettemakse tehakse ainult põhjendatud juhtudel ja selle võimalikkus märgitakse rahastamise lepingus.
 • toetust, sealhulgas ettemakseid, ei maksta välja enne, kui on olemas kõik projekti elluviimiseks vajalikud load ja kooskõlastused sihtriigi seaduste kohaselt;
 • kuludokumentidega pärast lõpparuande esitamist ja kinnitamist ning väljamaksetaotluse esitamist.

Kuludokumendid peavad vastama järgmistele nõuetele:

 • kuludokument on kirjeldatud raamatupidamise seaduse §-s 6 ette nähtud korra kohaselt ning selles on esitatud raamatupidamise seaduse §-s 7 nõutud või sihtriigi õigusaktides sätestatud algdokumendi andmed; riigi raamatupidamiskohustuslase puhul on kuludokumentidel lisaks raamatupidamise eest vastutava isiku allkiri ja neis on esitatud projekti abikõlblikud summad;
 • kui kuludokument on välja antud muus kui eesti või inglise keeles, lisab toetuse saaja selle eestikeelse tõlke, millest nähtub tehingu sisu, tasutud ja vastu võetud töö, teenuse või toodete ühikud ja kogus ning summa;
 • arvel märgitud tehingu sisu on kooskõlas arve väljastanud isiku ja toetuse saaja või partneriga sõlmitud lepingu ja hinnapakkumisega;
 • toetuse saaja või partner on kirjalikult kinnitanud teenuse osutaja, töö tegija või asjade hankija väljastatud arved, aktid või aruanded.

Ettemaksena makstakse toetus etapiviisi:

 • esimese osa toetusest ettemaksena pärast lepingu jõustumist ja pärast ettemaksetaotluse esitamist. Ettemakse võib moodustada kuni 50% toetuse kogueelarvest;
 • järgmise osa toetusest pärast eelmise ettemakse kasutamise tõendamist kuludokumentidega eelmise aruandlusperioodi aruandes, aruande kinnitamist ja väljamaksetaotluse esitamist;
 • vähemalt 10% toetusest makstakse toetuse saajale pärast lõpparuande esitamist ja kinnitamist ning väljamaksetaotluse esitamist;
 • Kui projekti kestus on kuni 12 kuud, on toetusest makstava teise osamakse suurus 50%, mis makstakse toetuse saajale pärast eelmise ettemakse kasutamise tõendamist kuludokumentidega pärast lõpparuande esitamist ja kinnitamist ning väljamaksetaotluse esitamist.
Kuidas meid leida