Content section

Elluviimine

Siit leiad vajalikku infot ja dokumendid keskkonnaprogrammi, struktuurivahendite ja heitmekaubanduse kauplemissüsteemi rahastatud projektide (sh TORT) elluviimiseks, samuti teavet riigiabi reeglite kohta. 

Otselink

Projekti elluviimise tingimused on kirjas projekti lepingus ja toetuse andmise tingimustes (TAT). Lisaks on vajalik arvestada ka muude EMP toetuste kasutamist reguleerivate tingimustega.

NB! Projekti abikõlblikkuse perioodi algus ei või olla varasem kui kuupäev, mil kinnitatakse projektide pingerida, ning lõpp ei või olla hilisem kui 30.04.2024. Taotleja ja/või projektipartner ei tohi alustada projektiga seotud tegevusi ega võtta kohustusi tegevuste elluviimiseks (näiteks tellimuse kinnitamine, pakkumusega nõustumine, lepingu või kokkuleppe sõlmimine, ettemaksu teostamine, teenuse kasutamine, üleandmis-vastuvõtuakti sõlmimine jms), va partnerluslepingu sõlmimine enne projektide pingerea kinnitamist.

Alljärgnevalt on välja toodud projekti elluviimiseks vajalik info: õigusraamid, hanked, maksed ja aruandlus.

Otselink

Toetuse andmise tingmused ja taotluste pingeread (käskkirjad): 

 • Kohalike omavalitsuste kliima- ja energiakavade koostamise toetus. Keskkonnaministri käskkiri projektide rahastamise kohta leiab siit.
 • Ökosüsteemide vastupanuvõime suurendamise toetus. Keskkonnaministri käskkiri projektide rahastamise kohta leiab siit
Otselink

Toetuse saaja ja projektipartner(id), kui nad on hankijad, peavad projekti raames kaupu või teenuseid ostes järgima oma asukohariigi riigihangete regulatsioonis ja EL direktiivides hankijale sätestatud kohustusi.

Hankeplaan

Hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projektilepingu sõlmimist peab toetuse saaja esitama KIK-ile hankeplaani, kui nii on sätestatud projektilepingus. Toetuse saajad peavad esitama hankeplaani igal aastal 10. jaanuariks, 10. aprilliks, 10. juuliks ja 10. oktoobriks.

Toetuse saaja esitab hankeplaani KIKi kehtestatud vormil läbi E-toetuse keskkonna postkasti.

Hankeplaan annab ülevaate projektiga seotud hangetest, sisaldab informatsiooni hangete eeldatava maksumuse, menetlusliigi ja väljakuulutamise aja, sõlmitud lepingute ning planeeritavate maksete kohta. Hankeplaan on KIK-ile aluseks järelevalvetoimingute teostamisele, hangete kontrolli planeerimisele ja projekti elluviimise seisu hindamisele (sh maksete prognoosimine).

NB! Hankeplaani „maksete prognoos“ osa on kassapõhine, st selle täitmisel lähtutakse toetuse väljamaksmisest E-toetuses. Kulu, mis on E-toetuses välja makstud (ettemakse puhul on kulud kinni kantud), kajastatakse möödunud perioodide tehtud kulutustena. Kulu, mis ei ole veel tehtud, tuleb näidata tulevase perioodi planeeritava maksena arvestades planeeritavat väljamakstavat aega E-toetuses.

Hanked ja lepingud

Kui hanke eeldatav maksumus on suurem kui 30 000 eurot käibemaksuta, tuleb hange  läbi viia riigihangete registris. Toetuse saaja ei või projekti elluviimisega seotud hanketeadet avaldada enne projektide pingerea kinnitamist.

Toetuse saaja on kohustatud enne hanketeate riigihangete registris avaldamist esitama KIKile ülevaatamiseks hanke alusdokumentide eelnõud. Selleks tuleb KIKi projektikoordinaator riigihangete registris vastava hanke juurde lisada kui „vaatleja“.

Hanke alusdokumentide eelnõud tuleb esitada KIKi projektikoordinaatorile ülevaatamiseks juhul, kui toetuse saaja ostab projekti elluviimiseks teenuseid, asju või õigusi suuremas summas kui 20 000 eurot käibemaksuta.

Pärast hankelepingu allkirjastamist tuleb leping (sh allkirjastatud lepingu fail) sisestada E-toetuse keskkonda vastavasse moodulisse „Hanked ja lepingud“.

Enne riigihanke alusdokumentide või hankelepingu muutmist tuleb esitada KIKile üle vaatamiseks muudatuse eelnõu.

Samuti tuleb esitada enne hankelepingu reservi kasutamist KIKile reservi kasutamise põhjendus.

Samaväärsuse märge (10.02.2022)

Otselink

Projektide kuludokumendid tuleb esitada läbi E-toetuse keskkonna. Kuludokumentide sisestamisel on väljade juures abiinfo ehk ?, mis on abiks andmete sisestamisel.

EMP kuludokumente (KD) menetletakse ja väljamakseid tehakse vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi 2014-2021 rakendusmäärusele, vastava meetme tegevuse toetuse andmise tingimustes (TAT) ettenähtule ning projektilepingule.

Toetus makstakse toetuse saajale pärast kuludokumendi esitamist toetuse saaja poolt tasutud kuludokumendi alusel. Põhjendatud juhul maksab KIK toetust välja etapiviisiliselt ettemaksetena maksetaotluse alusel, kui sedasi on sätestatud TATis. Asutustele, kes saavad kasutada sildfinantseerimise võimalust, tehakse projekti maksed ainult tegelike kulude alusel.

Iga lepingu esimese väljamakse alus on projekti käigus sõlmitud hankeleping koos hankemenetluse toimumist tõendavate dokumentidega. Need peab KIKile esitama E-toetuse vahendusel kohe pärast hankelepingu sõlmimist, et makse tegemisel oleks võimalik makse lepinguga siduda.

Lõppmakse suurus on vähemalt 10% toetusest ja see makstakse toetuse saajale tasutud kuludokumentide alusel pärast seda, kui KIK on kinnitanud lõpparuande.

Riigikassa maksab toetuse välja KD ja selle lahutamatute lisadokumentide alusel toetuse saajale (TS).

KD-le (välja arvatud ettemakse korral) ja ettemakse kasutamise tõendamisel lisatakse E-toetuse keskkonnas makse sisestamisel järgmised dokumendid toetuse saaja ja projektipartneri(te) tehtud abikõlblike kulude kohta:

 • kohustuste tekkimise aluseks olevad kuludokumendid, sealhulgas asja, teenuse või töö kohta väljastatud arvete koopiad, millele lisatakse asja, teenuse või töö üleandmist ja vastuvõtmist tõendavate dokumentide koopiad;
 • TS raamatupidamise kirjend arve kajastamise kohta. Arved peavad olema koostatud arvestades lepingutingimusi (sh lepingus ettenähtud kulusid, ettemaksu tagasiarvestust, maksetingimusi, tagatisi jms) ning tegevused ja kulud peavad olema tehtud projektilepingus sätestatud abikõlblikkuse perioodil;
 • kulu tasumist tõendav dokument (tasumist tõendav dokument on panga väljavõte, millel on arhiveerimistunnus; maksekorraldus, kassa väljaminekuorder või e-riigikassa infosüsteemi konto väljavõte). Tasumist tõendav dokument tuleb esitada nii toetuse kui ka omafinantseeringu kohta.
 • projektipõhine kulutuste väljavõte raamatupidamisest (esimese ja viimase väljamakse juures). Esimese MT-ga väljavõte raamatupidamistoimingutest, mille järgi on võimalik veenduda, et projekti kõik kulud (nii abikõlblikud kui mitteabikõlblikud) on selgelt eristatavad muudest TS kuludest. Viimase väljamakse juures TS raamatupidaja allkirjastatud projektipõhine raamatupidamise kulukonto väljavõte (väljavõttes peavad olema kulud projekti algusest lõpuni);
 • aruandlusperioodi jooksul projektiga seoses koostatud analüüsid, uuringud, dokumendid ja muud materjalid;
 • muud dokumendid, juhul kui need on nõutud vastavas TATis või rakendusmääruses.
 • välispartneri kulude tõendamiseks piisab, kui toetuse saaja esitab KIKile selle välispartneri kulude abikõlblikkuse auditiaruande, mis on teostatud sõltumatu ja sertifitseeritud sama riigi audiitori poolt, kus on sätestatud, et selle partneri kulud on tehtud vastavalt EMP rakendusmäärusele, toetuse andmise tingimustele ja korrale, kohalikule seadusandlusele ja üldtunnustatud raamatupidamistavale.

NB! Projekti kaudsed kulud on abikõlblikud kulud, mida projekti elluviija ja/või projektipartner ei saa eristada otse projektile omistatavatena, kuid mida saab eristada ja põhjendada tema raamatupidamissüsteemis kuludena, mis tehti otseses seoses projektile omistatavate abikõlblike otsekuludega. Kui projekti eelarve sisaldab kaudseid kulusid, siis need  moodustavad 15% projekti otsestest abikõlblikest personalikuludest ning neid ei hüvitata kuludokumentide alusel, vaid arvestatakse E-toetuses kuludokumentidega esitatud otsestest abikõlblikest personalikuludest.

Personalikulude tasumise korral lisatakse KD-le järgmised dokumendid:

 • esimese makse puhul tööleping ja ametijuhend, kus on eristatavad töötaja ülesanded projekti elluviimisel (sh tasustamise põhimõtted, millest nähtub, et palk on põhjendatud ja mõistlik ning tööülesanded on sisult abikõlblikud; kui töölepingus, selle lisas, käskkirjas või otsuses ei ole sätestatud projektiga seotud tööülesannete osakaalu kogu tööst, tuleb tööaja kohta esitada tööajatabel);
 • töölepingu muudatuse korral töölepingu muudatus;
 • palga arvestuse alusdokument (palgalipik või raamatupidamise väljavõte eristatavate töötasuosade kohta), millele on lisatud TS raamatupidamise kirjend personalikulude kajastamise kohta;
 • maksedokumendid (maksekorraldused), mis näitavad kogu töötasult arvestatud seadusjärgsed tööandja maksud ja töötaja töötasu;

Kui palgakulud tasutakse koondsummana terve asutuse lõikes, käsitletakse tasumist tõendava dokumendina väljavõtet raamatupidamise arvestusest, millel on esitatud projektiga seotud isikute töötasude ja maksude ülekannete kuupäevad ning vastavad summad.

NB! Puhkusetasu, tulemustasu ja muude seadusest tulenevate hüvitiste arvestamisel palun juhinduda RTK koostatud juhendist (faili leiab siit) ja abitabelist (tabeli leiab siit). 

Kuludokumentide, ettemaksetaotluse ja ettemakse kasutamise tõendamise menetlemise aeg on kuni 30 kalendripäeva nõuetele vastava dokumendi E-toetuses esitamisest arvates. Kui KIKile esitatud dokumendid ei vasta nõuetele, võtab KIKi projektikoordinaator toetuse saajaga ühendust läbi E-toetuse postkasti (toetuse saaja näeb kirja E-toetuse keskkonda sisse logides) ja teavitab teda esinenud puudustest. KD menetlemise aeg pikeneb selle võrra, kui kaua toetuse saaja dokumente parandab.

Viimase makse tegemise eeldus on projekti lõpparuande esitamine. Lõpparuandele tuleb lisada TATis nõutud lisadokumendid.

NB! KIKil on õigus küsida kõiki täiendavaid dokumente, mis tõendavad deklareeritud töö tegemist, kulu tekkimist ja tasumist.

Otselink

Projekti üksikasjalikku ülevaadet ellu viidud tegevustest ja saavutatud tulemustest kogutakse projekti vahe- ja lõpparuannetega. Aruannete esitamist reguleeritakse vastava meetme tegevuse toetuse andmise tingimustega (TAT) ja projektilepinguga.

Toetuse saaja esitab projekti vahe- ja lõpparuanded E-toetuse keskkonna kaudu.

Toetuse saaja esitab projekti vahearuandeid kord aastas, 31. detsembri seisuga projektilepingus hiljemalt aruandlusperioodile järgneva kuu 15. kuupäevaks täites E-toetuse keskkonnas asjakohased teabeväljad.

Projekti lõppedes esitab toetuse saaja lõpparuande.

Aruannete menetlemiseks KIKis on aega kuni 60 kalendripäeva nõuetele vastava aruande esitamisest arvates. Kui esitatud aruanded vajavad täiendamist, saadab projektikoordinaator need toetuse saajale parandamiseks tagasi. Aruannete menetlemise aeg pikeneb selle võrra, kui kaua toetuse saaja dokumente parandab.

Projekt loetakse lõppenuks pärast lõpparuande kinnitamist E-toetuse keskkonnas ja lõppmakse teostamist KIKi poolt.

Otselink

Nõuded EMP toetusest teavitamise kohta on sätestatud „Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi 2014-2021 rakendusmääruse“ lisas 3 „Teavitamis- ja teabevahetusnõuded“.

Kõik EMP ja Norra finantsmehhanismidega seotud projektide elluviijate, doonorite programmipartnerite ja doonorite projektipartnerite teavitamis- ja avalikustamismaterjalid peavad vastama kommunikatsiooni- ja kujunduskäsiraamatule. Käsiraamatus sätestatakse üksikasjalikud tehnilised nõuded logode, teabetahvlite, infotulpade, plakatite, trükiste, veebilehtede ja audiovisuaalse materjali kasutamiseks.

EMPi logo leiab siit.

KIKi logo leiab siit.

KIKi horisontaalse logo leiab siit

Keskkonnaministeeriumi logo leiab siit

Otselink
Otselink

Projekti elluviimise tingimused on kirjas projekti rahastamise lepingus/toetuse rahuldamise otsuses. Projekti elluviimisel jälgida ka meetme määrust ja muid kohalduvaid seadused, näiteks „Riigihangete seadus“.

- riigihalduse ministri 13.01.2017 määrus nr 2  „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“  (edaspidi lasteaiad);
- keskkonnaministri 25.05.2018 määrus nr 13 „meetme „Üleujutusohu riskide maandamine” uurimuslike tegevuste jaoks toetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi üleujutused);
- keskkonnaministri 07.06.2016 määrus nr 16 „Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks toetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi arenguriigid).

Nõuded avalikustamisele tulenevad projekti rahastamise lepingust ja määruse § 18. Vajalikud logod:

 1. Rahandusministeerium (ka Keskkonnaministeeriumi logo)
 2. KIK
Otselink

Toetuse saaja peab järgima toetuse kasutamisel riigihangete seadust, sealhulgas riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid., rahastamise lepingut/toetuse rahuldamise otsust ning meetme määrust:

 • lasteaiad meetme määrus § 17 (NB! Hanke teostamisel on oluline viidata taotluse juures olevale energiauditile ning ettenähtud meetmepaketile);
 • arenguriigid meetme määrus § 23;
 • üleujutused meetme määrus § 20. 

Kui toetuse saaja ei ole hankija riigihangete seaduse tähenduses, on ta kohustatud:
- kasutama projekti elluviimiseks vajalike asjade ja teenuste hankimisel rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning tagama pakkujate paljususe korral parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhtega teenuse või toote kasutamise oma projektis;

- esitama lähteülesande kirjelduse ja võtma sõltumatutelt pakkujatelt vähemalt kolm hinnapakkumist juhul, kui toetuse saaja ostab projekti elluviimiseks teenuseid, asju, töid või õigusi suuremas summas kui 5000 eurot käibemaksuta arvestuses. Võrreldavad hinnapakkumised peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui kolme sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik saada, tuleb aruandes esitada asjakohane põhjendus. Kui on valitud muu, mitte soodsaim pakkumine, tuleb lisada sellise valiku põhjendus;
- kasutama toetust kooskõlas riigihangete seaduse §-s 3 kirjeldatud üldtingimustega;

- vältima huvide konflikti st olukorda, kus tema tehingupartnerit (töövõtja/tarnija vms) võib pidada mingil põhjusel (sugulus ja hõimlus, seotus juriidiliste isikute kaudu vms) toetuse saajaga seotuks.

Kui toetuse saaja ei ole hankija riigihangete seaduse tähenduses, on ta kohustatud:
- kasutama projekti elluviimiseks vajalike asjade ja teenuste hankimisel rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning tagama pakkujate paljususe korral parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhtega teenuse või toote kasutamise oma projektis;

- esitama lähteülesande kirjelduse ja võtma sõltumatutelt pakkujatelt vähemalt kolm hinnapakkumist juhul, kui toetuse saaja ostab projekti elluviimiseks teenuseid, asju, töid või õigusi suuremas summas kui 5000 eurot käibemaksuta arvestuses. Võrreldavad hinnapakkumised peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui kolme sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik saada, tuleb aruandes esitada asjakohane põhjendus. Kui on valitud muu, mitte soodsaim pakkumine, tuleb lisada sellise valiku põhjendus;
- kasutama toetust kooskõlas riigihangete seaduse §-s 3 kirjeldatud üldtingimustega;

- vältima huvide konflikti st olukorda, kus tema tehingupartnerit (töövõtja/tarnija vms) võib pidada mingil põhjusel (sugulus ja hõimlus, seotus juriidiliste isikute kaudu vms) toetuse saajaga seotuks.

Peale projekti rahastamise lepingut/taotluse rahuldamise otsust peab toetuse saaja esitama KIKile hankeplaani. Täiendatud/korrigeeritud hankeplaan tuleb esitada pärast igat lepingu sõlmimist. Koos projekti rahastamise lepinguga peab toetuse saaja esitama KIKile hankeplaani. Toetuse saaja esitab hankeplaani KIKi kehtestatud vormil digiallkirjastatuna läbi E-toetuse keskkonna postkasti.

Hankeplaan annab ülevaate projektiga seotud hangetest, sisaldab informatsiooni hangete eeldatava maksumuse, menetlusliigi ja väljakuulutamise aja, sõlmitud lepingute ning planeeritavate maksete kohta. Hankeplaan on KIK-ile aluseks järelevalvetoimingute teostamisele, hangete kontrolli planeerimisele ja projekti elluviimise seisu hindamisele (sh maksete prognoosimine).

 

Otselink

Projektide maksetaotlused tuleb esitada läbi E-toetuse keskkonna. Maksete sisestamisel on väljade juures abiinfo, mis on abiks andmete sisestamisel.

Maksed toimuvad vastavalt projekti rahastamise lepingule. Makseid teostatakse ainult toetuse saajale ja ainult abikõlbliku kulu hüvitamiseks.

Iga lepingu esimese väljamakse alus on projekti käigus sõlmitud hankeleping koos hankemenetluse toimumist tõendavate dokumentidega. Need peab KIKile esitama kohe pärast hankelepingu sõlmimist, et makse tegemisel oleks võimalik makse lepinguga siduda.

MT-le lisatakse E-toetuse keskkonnas makse sisestamisel järgmised dokumendid:

 • hanke korraldamist tõendavad dokumendid, kui hange ei ole läbi viidud riigihangete registris ja tehingu eeldatav hind käibemaksuta on alla lihthanke piirmäära ja dokumente ei ole eelnevalt KIKile esitatud;
 • leping, mille alusel on kohustus võetud. Lepingut ei lisata juhul, kui leping on eelnevalt KIKile esitatud ja lepingut ei ole muudetud ning juhul, kui hankeleping on leitav riigihangete registrist;
 • hankelepingu muudatused, lepingukohase reservi kasutamist õigustav dokument, ei lisata juhul kui on eelnevalt KIKile esitatud; õiguskaitsevahendite kasutamise teavitused olemasolu korral;
 • arve või muu raamatupidamisdokument;
 • asjade, teenuste või ehitustööde üleandmist ja vastuvõtmist tõendav dokument;
 • kulu ja omafinantseeringu tasumist tõendav dokument;
 • raamatupidamises projekti kulude kajastamist tõendav dokument;
 • projektipõhine kulutuste väljavõte raamatupidamisest (esimese ja viimase väljamakse juures). Esimese MT-ga väljavõte raamatupidamistoimingutest, mille järgi on võimalik veenduda, et projekti kõik kulud (nii abikõlblikud kui mitteabikõlblikud) on selgelt eristatavad muudest TS kuludest. Viimase väljamakse juures TS raamatupidaja allkirjastatud projektipõhine raamatupidamise kulukonto väljavõte;
 • garantii dokument, laenuleping ja liisinguleping;
 • muud dokumendid, juhul kui need on nõutud projekti rahastamise lepingus või määruses. Näiteks projekti rahastamise lepingu lisa 2 (kui kohaldub). Vaata lepingu punkt 3.3.1.

Makse menetlemise tähtajad on määratud projekti rahastamise lepingus. Kui KIKile esitatud dokumendid ei vasta nõuetele, võtab KIKi projektikoordinaator toetuse saajaga ühendust läbi struktuuritoetuse registri postkasti (toetuse saaja näeb kirja E-toetuse keskkonda sisse logides) ja teavitab teda esinenud puudustest. Maksedokumentide menetlemise aeg pikeneb selle võrra, kui kaua toetuse saaja dokumente parandab.

Toetuse saaja esitab hiljemalt koos viimase väljamaksetaotlusega projekti lõpparuande. KIK teeb projekti viimase väljamakse pärast lõpparuande kinnitamist.

Arenguriikide meetmes

 • toetus makstakse välja abikõlbliku kulu hüvitamiseks pärast eelmise aruandlusperioodi (milleks on projekti algusest kuni esimese aruande esitamiseni ja kahe aruande vahele jääv periood) aruande esitamist ja kinnitamist ning väljamaksetaotluse esitamist;
 • ettemakse tehakse ainult põhjendatud juhtudel ja selle võimalikkus märgitakse rahastamise lepingus.
 • toetust, sealhulgas ettemakseid, ei maksta välja enne, kui on olemas kõik projekti elluviimiseks vajalikud load ja kooskõlastused sihtriigi seaduste kohaselt;
 • kuludokumentidega pärast lõpparuande esitamist ja kinnitamist ning väljamaksetaotluse esitamist.

Kuludokumendid peavad vastama järgmistele nõuetele:

 • kuludokument on kirjeldatud raamatupidamise seaduse §-s 6 ette nähtud korra kohaselt ning selles on esitatud raamatupidamise seaduse §-s 7 nõutud või sihtriigi õigusaktides sätestatud algdokumendi andmed; riigi raamatupidamiskohustuslase puhul on kuludokumentidel lisaks raamatupidamise eest vastutava isiku allkiri ja neis on esitatud projekti abikõlblikud summad;
 • kui kuludokument on välja antud muus kui eesti või inglise keeles, lisab toetuse saaja selle eestikeelse tõlke, millest nähtub tehingu sisu, tasutud ja vastu võetud töö, teenuse või toodete ühikud ja kogus ning summa;
 • arvel märgitud tehingu sisu on kooskõlas arve väljastanud isiku ja toetuse saaja või partneriga sõlmitud lepingu ja hinnapakkumisega;
 • toetuse saaja või partner on kirjalikult kinnitanud teenuse osutaja, töö tegija või asjade hankija väljastatud arved, aktid või aruanded.

Ettemaksena makstakse toetus etapiviisi:

 • esimese osa toetusest ettemaksena pärast lepingu jõustumist ja pärast ettemaksetaotluse esitamist. Ettemakse võib moodustada kuni 50% toetuse kogueelarvest;
 • järgmise osa toetusest pärast eelmise ettemakse kasutamise tõendamist kuludokumentidega eelmise aruandlusperioodi aruandes, aruande kinnitamist ja väljamaksetaotluse esitamist;
 • vähemalt 10% toetusest makstakse toetuse saajale pärast lõpparuande esitamist ja kinnitamist ning väljamaksetaotluse esitamist;
 • Kui projekti kestus on kuni 12 kuud, on toetusest makstava teise osamakse suurus 50%, mis makstakse toetuse saajale pärast eelmise ettemakse kasutamise tõendamist kuludokumentidega pärast lõpparuande esitamist ja kinnitamist ning väljamaksetaotluse esitamist.
Otselink

Vahe- ja lõpparuanne esitatakse läbi e-toetuse keskkonna rahastamise lepingus/taotluse rahuldamise otsuses määratud tähtpäevadel.

Lasteaiad

 • Toetuse saaja on kohustatud tagama projekti rahastamise lepingu Lisa 2 täitmise ja allkirjastamise nii projekteerija kui ka omanikujärelevalve poolt (vt projekti rahastamise lepingu p 3.3.1). Kui Lisas 2 tuvastatakse puudusi, siis tuleb sellest viivitamatult teavitada KIKi esindajat.
 • Infot projekti eesmärkide ja tulemuste saavutamise kohta kogutakse projekti lõpparuannetega.

Aruannete esitamist reguleeritakse projekti rahastamise lepinguga. Toetuse saaja esitab kõik projekti aruanded E-toetuse keskkonna kaudu.

 • Projekti lõpparuande tuleb esitada koos viimase väljamaksetaotlusega või enne seda.
 • Projekti eesmärkide saavutamise aruanne tuleb esitada eelmise kalendriaasta kohta hiljemalt järgmise aasta 15. veebruaril, arvates projekti lõpparuande esitamise aastast kolmel järgneval aastal. Eesmärkide saavutamise aruandes peab kajastuma vähemalt hoone energiatõhususe tööde tegemise tulemusel saavutatud kogu hoonesse tarnitud energia vähenemine nii energia- kui ka ülalpidamiskulude ühikutes ja seeläbi kokku hoitud CO2 heitkogus võrreldes hoone energiaauditis märgitud projektieelsete näitajatega.

Aruande vormi leiab siit.

Üleujutused

 • Projekti vahearuanne sisaldab vähemalt projekti aruandlusperioodi tegevuste ülevaadet ning hinnangut projekti eesmärgi ja tulemuste saavutamise kohta projekti lõpuks.
 • Projekti lõpparuanne sisaldab kogu projekti kohta vähemalt järgmist:
   1) peamiste tegevuste ülevaade;
   2) teave projekti eesmärgi ning tulemuste saavutamise kohta;
   3) ülevaade tegevuse mõjust ja sellest, milliseid riske maandatakse;
   4) sobivaima lahenduse valiku põhjendus ja alternatiivide analüüs juhul, kui valmistati ette tegevusi, mis on vajalikud sobiva tehnilise lahenduse leidmiseks;
   5) tegevuse mõju hinnang veekogude või veekogumite seisundile ja negatiivse mõju leevendamise meetmete kirjeldus juhul, kui valmistati ette tehnilisi lahendusi veekogus või tegevust, mis mõjutab veekogumit või seab ohtu veemajanduskavas kehtestatud keskkonnaeesmärke.
 • Toetuse saaja esitab projekti lõpparuande 10 kalendripäeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu.

Arenguriigid

 • Vahe- ja lõpparuanne sisaldab tegevusaruannet ja kuluaruannet. Lõpparuandega esitatakse ka projektiaudit.
 • Projekti aruanded esitatakse minimaalselt 6 kuu ja maksimaalselt 12 kuu järel. Toetuse saaja esitab lõpparuande 30 kalendripäeva jooksul projekti lõppkuupäevast arvates. Kui projekti kestus on kuni 12 kuud, esitab toetuse saaja ainult projekti lõpparuande, kui KIKiga ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Toetuse saaja lisab projekti aruandele meetme määruse § 26 lõikes 2 ette nähtud dokumendid ning aruandlusperioodi jooksul projektiga seoses valminud dokumendid ja materjalid.
 • Lisaks projekti aruannetele esitatakse olenevalt projekti eesmärkidest ja oodatavatest tulemustest pärast projekti elluviimist kuni viie aasta jooksul ka järelaruanded.
 • Järelaruannete esitamise tingimused ja tähtajad on toodud rahastamise lepingus.

 

 

 

Otselink

Kõik elektriliste sõidukite ostutoetusega seotud info leiab KIKi kodulehelt siit.

Otselink
Otselink

Keskkonnatasude seadus

Keskkonnaministri määrus (jõustus 16.04.2021)

NB! Keskkonnaprogrammi 2021 projektide elluviimine toimub keskkonnaministri 31.01.2020 määruse nr 10 alusel. Nende projektide elluviimisel ei kohaldu finantseerimise kord.

​Keskkonnaprogrammist grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise tingimused (kinnitatud 08.01.2021, muudetud 30.12.2021)
Keskkonnaprogrammist grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise tingimused (kinnitatud 08.01.2021)

Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekunud rahast vähese tähtsusega abi andmise tingimused (kinnitatud 08.01.2021)

Sihtfinantseerimise leping

Väljamaksed ja aruanne

Näidis 1 Teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt
Näidis 2 Osalejate registreerimisleht
Näidis 3 Tööajatabel
Näidis 4 Sõiduaruanne
Näidis 5 Koondinfo jäätmete liikide ja koguste kohta

Toetusele viitamine

Otselink

Keskkonnatasude seadus

Keskkonnaministri määrus (jõustus 07.02.2020)

NB! Keskkonnaprogrammi 2020 projektide elluviimine toimub keskkonnaministri 31.01.2020 määruse nr 10 alusel. Nende projektide elluviimisel ei kohaldu finantseerimise kord.

Keskkonnaprogrammist grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise tingimused (kinnitatud 12.02.2020)

Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekunud rahast vähese tähtsusega abi andmise tingimused (kinnitatud 12.02.2020)

Sihtfinantseerimise leping

Väljamaksed ja aruanne

Näidis 1 Teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt
Näidis 2 Osalejate registreerimisleht
Näidis 3 Tööajatabel
Näidis 4 Sõiduaruanne
Näidis 5 Koondinfo jäätmete liikide ja koguste kohta

Toetusele viitamine

Otselink

Keskkonnatasude seadus

Keskkonnaministri määrus

Keskkonnaprogrammist grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise tingimused

Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekunud rahast vähese tähtsusega abi andmise tingimused

Finantseerimise kord (jõustus 25.01.2019)

Finantseerimise kord (kinnitatud 23.04.2019)

Näidis 1 Teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt
Näidis 2 Osalejate registreerimisleht
Näidis 3 Tööajatabel
Näidis 4 Sõiduaruanne
Näidis 5 Projekti eelarve ja kuludeklaratsiooni täitmise näidis
Näidis 6 Koondinfo jäätmete liikide ja koguste kohta
Näidis 7 Katlamajade eelarvevorm

Otselink

Keskkonnatasude seadus

Keskkonnaministri määrus

2018. aasta keskkonnaprogrammi I taotlusvooru muudatused

Keskkonnaprogrammist grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise tingimused

Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekunud rahast vähese tähtsusega abi andmise tingimused

Finantseerimise kord (kinnitatud 23.01.2018)

Finantseerimise kord (kinnitatud 26.04.2018)

Finantseerimise kord (kinnitatud 27.11.2018)

Näidis 1 Teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt
Näidis 2 Osalejate registreerimisleht
Näidis 3 Tööajatabel
Näidis 4 Sõiduaruanne
Näidis 5 Projekti eelarve ja kuludeklaratsiooni täitmise näidis
Näidis 6 Koondinfo jäätmete liikide ja koguste kohta
Näidis 7 Katlamajade eelarvevorm

Otselink

KIKASe videod: 

NB! Kuna KIKASt on aja jooksul kasutajale mugavamaks kasutamiseks edasi arendatud, esineb juhendites ja KIKASes mõningaid erinevusi. 

Otselink

Projekti elluviimise tingimused on kirjas taotluse rahuldamise otsuses või ministri kinnitatud käskkirjas (TORT) ja toetuse andmise tingimustes (TAT). Lisaks on vajalik arvestada ka muude struktuuritoetuse kasutamist reguleerivate tingimustega. 

Alljärgnevalt on välja toodud projekti elluviimiseks vajalik info: õigusraamid, hanked, maksed ja aruandlus.

Otselink

Toetuse saaja peab järgima toetuse kasutamisel riigihangete seadust, sealhulgas riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid.

Hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse kättesaamist peab toetuse saaja esitama KIK-ile hankeplaani. Taotluse rahuldamise otsuses on sätestatud minimaalne ajakohastatud hankeplaani esitamise kohustus. Toetuse saajad peavad esitama hankeplaani igal aastal 10. jaanuariks, 10. aprilliks, 10. juuliks ja 10. oktoobriks.

Juhul, kui projektide rahastamine toimub käskkirja alusel, peab toetuse saaja lähtuma käskkirjas sätestatud minimaalsest ajakohastatud hankeplaani esitamise kohustusest ja ka käskkirjas toodud tegevuskavast. Toetuse saaja esitab hankeplaani KIKi kehtestatud vormil digiallkirjastatuna läbi E-toetuse keskkonna postkasti http://etoetus.struktuurifondid.ee/.

Hankeplaan annab ülevaate projektiga seotud hangetest, sisaldab informatsiooni hangete eeldatava maksumuse, menetlusliigi ja väljakuulutamise aja, sõlmitud lepingute ning planeeritavate maksete kohta. Hankeplaan on KIK-ile aluseks järelevalvetoimingute teostamisele, hangete kontrolli planeerimisele ja projekti elluviimise seisu hindamisele (sh maksete prognoosimine). 

Hangete plaan ja maksete prognoos (07.02.2022)

Juhis toetuse saajale hanke läbiviimiseks üldpõhimõtete kohaselt (26.04.2019)

Oluline info taotlejatele ja toetuse saajatele seoses hangete läbiviimisega (24.04.2018)

Samaväärsuse märge (10.02.2022)

Otselink

Hankija peab tingimusi vastavalt oma vajadustele muutma ja täiendama. Iga nõude seadmisel tuleb nõude sisu lähtuvalt hankija soovist läbi mõelda. Hankija peab tingimuse seadmisel olema veendunud selle vajalikkuses ning tingimuse täitmist peab olema võimalik pakkumuse vastavuse hindamise või hankelepingu täitmise käigus kontrollida.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et vastavalt kehtivatele õigusaktidele olete toetuse saajana vastutav oma tegevuse eest, sh riigihangete seaduse järgimise eest.

KIKi koostatud hankedokumentide vormid on soovituslikud, neid ei ole kohustuslik kasutada. Nende kasutamine ei tähenda, et KIK kinnitaks teie poolt hankimiseks koostatud dokumentide vastavust õigusaktidele või et KIK oleks aktsepteerinud dokumentide võimalikku vastuolu õigusaktidega. Kas ja kuidas toetuse saaja hankedokumentide vorme  ja nendes toodud näiteid ja soovitusi arvestab, on eelkõige siiski toetuse saaja otsustada, kuna vaid toetuse saajale on teada kõik asjasse puutuvad asjaolud.

KIK lähtus hankedokumentide vormide koostamisel ja sellega seotud soovituste esitamisel kehtivatest õigusaktidest ning enda kogemusest ja praktikast. KIKil puudub õigus anda riigihangete seaduse rakendamisele siduv hinnang.

KIK hindab vastavalt asjakohastele õigusaktidele toetuse kasutamist, projekti kulude abikõlblikkust, sh riigihangete seaduse järgimist, vastavalt vajadusele eelkõige väljamaksetaotluse menetlemisel.

Juhul, kui leiate, et hankedokumentides võiks midagi muuta või täpsustada, siis kõik ettepanekud on väga oodatud. Seda eelkõige seetõttu, et uuendatud Riigihangete seaduse (01.09.2017) järgi hangete koostamise praktika alles algab.  

Vormid: 

Loomad - avatud hankemenetlus

Asjad - lihthanke menetlused

Ehitus - lihthanke menetlused

Taastamine - avatud hankemenetlus

Alla lihthanke piirmäära hanke juhis

12.12.2017 toimunud infopäev

 

Otselink

Projektide maksetaotlused tuleb esitada läbi E-toetuse keskkonna. Maksete sisestamisel on väljade juures abiinfo, mis on abiks andmete sisestamisel. 

Perioodi 2014–2020 maksetaotluseid (MT) menetletakse ja väljamakseid tehakse vastavalt rahandusministri 01.09.2014 määrusele nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ (ühendmäärus), vastava meetme tegevuse toetuse andmise tingimustes (TAT) ettenähtule ning taotluse rahuldamise otsusele. TATi ja taotluse rahuldamise otsuses toodu järgi on võimalik toetust maksta ettemaksena, väljamaksena täielikult tasutud või osaliselt tasutud kuludokumendi alusel.

Iga lepingu esimese väljamakse alus on projekti käigus sõlmitud hankeleping koos hankemenetluse toimumist tõendavate dokumentidega. Need peab KIKile esitama kohe pärast hankelepingu sõlmimist, et makse tegemisel oleks võimalik makse lepinguga siduda.

Riigikassa maksab toetuse välja MT ja selle lahutamatute lisadokumentide alusel toetuse saajale (TS) või MT-s esitatud töövõtjale.

MT-le lisatakse E-toetuse keskkonnas makse sisestamisel järgmised dokumendid:

 • kuludokumendid, millele lisatakse osutatud teenuse, tehtud töö või tarnitud kauba üleandmist ja vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia;
 • toetuse maksmisel töövõtja arve koopia ja TS raamatupidamise kirjend arve kajastamise kohta ning arve väljastajalt kinnitus, et ta on sellisest maksest teadlik (juhul kui maksetingimused on kirjeldatud nt hanketingimustes ja/või ostu-müügilepingus, ei ole vaja eraldi kinnitust esitada; juhul kui maksetingimusi pole kirjeldatud, tuleb kinnitus esitada vabas vormis). Kui  toetuse saaja on riigiasutus, ei ole vaja kinnitust esitada. Arved peavad olema koostatud arvestades lepingutingimusi (sh lepingus ettenähtud kulusid, ettemaksu tagasiarvestust, kinnipeetavat summat, maksetingimusi, tagatisi jms) ning tegevused ja kulud peavad olema tehtud taotluse rahuldamise otsuses esitatud abikõlblikkuse perioodil;
 • kulu tasumist tõendav dokument (tasumist tõendav dokument on panga väljavõte, millel on arhiveerimistunnus; maksekorraldus, kassa väljaminekuorder või e-riigikassa infosüsteemi konto väljavõte). Tasumist tõendav dokument tuleb esitada nii toetuse kui ka omafinantseeringu kohta. Ühendmääruse § 11 lg 4 järgi ei pea koos MT-ga tasumist tõendavaid dokumente esitama täidesaatva riigivõimu asutused ning kohaliku omavalitsuse üksuse asutused. Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud ei pea koos MT-ga esitama palgakulude tasumist tõendavaid dokumente;
 • projektipõhine kulutuste väljavõte raamatupidamisest (esimese ja viimase väljamakse juures). Esimese MT-ga väljavõte raamatupidamistoimingutest, mille järgi on võimalik veenduda, et projekti kõik kulud (nii abikõlblikud kui mitteabikõlblikud) on selgelt eristatavad muudest TS kuludest. Viimase väljamakse juures TS raamatupidaja allkirjastatud projektipõhine raamatupidamise kulukonto väljavõte;
 • muud dokumendid, juhul kui need on nõutud vastavas TATis või ühendmääruses.

Personalikulude tasumise korral lisatakse MT-le järgmised dokumendid:

 • esimese makse puhul tööleping ja ametijuhend, kus on eristatavad töötaja ülesanded projekti elluviimisel (sh tasustamise põhimõtted, millest nähtub, et palk on põhjendatud ja mõistlik ning tööülesanded on sisult abikõlblikud);
 • töölepingu muudatuse korral töölepingu muudatus;
 • palga arvestuse alusdokument (palgalipik või raamatupidamise väljavõte eristatavate töötasuosade kohta), millele on lisatud TS raamatupidamise kirjend personalikulude kajastamise kohta;
 • maksedokumendid (maksekorraldused), mis näitavad kogu töötasult arvestatud seadusjärgsed tööandja maksud ja töötaja töötasu. Maksedokumente ei pea esitama juhul, kui toetuse saaja on täidesaatva riigivõimu asutus, KOV-i asutus või muu avalik-õiguslik juriidiline isik (ühendmääruse § 11 lg 4);

Kui palgakulud tasutakse koondsummana terve asutuse lõikes, käsitletakse tasumist tõendava dokumendina väljavõtet raamatupidamise arvestusest, millel on esitatud projektiga seotud isikute töötasude ja maksude ülekannete kuupäevad ning vastavad summad.

Makse menetlemise tähtajad on määratud TATis. Kui KIKile esitatud dokumendid ei vasta nõuetele, võtab KIKi projektikoordinaator toetuse saajaga ühendust läbi struktuuritoetuse registri postkasti (toetuse saaja näeb kirja E-toetuse keskkonda sisse logides) ja teavitab teda esinenud puudustest. Maksedokumentide menetlemise aeg pikeneb selle võrra, kui kaua toetuse saaja dokumente parandab.

Viimase makse tegemise eeldus on projekti lõpparuande esitamine. Juhul kui see on TATis nõutud, peab TS koos lõpparuandega esitama ka ajakohastatud majandus- ja finantsanalüüsi või täitma muud TATis nõutud erisused.
NB! KIKil on õigus küsida kõiki täiendavaid dokumente, mis tõendavad deklareeritud töö tegemist, kulu tekkimist ja tasumist.

Juhend taotlejale ja toetuse saajale: Ühtekuuluvusfondist rahastatavate projektide KIKi keskkonnaprogrammist kaasrahastamise korraldamise juhend (14.06.2017)

Perioodi 2014-20 struktuurivahendite maksetaotluse kuludokumentide loetelu koostamine SAP BO keskkonnas ja andmete impordi juhend (26.07.2017). Korraldusasutus on ajakohastanud SAP BO importimise juhendit riigiasutusest toetuse saajatele ja teinud seda kasutajasõbralikumaks vastavalt E-toetuse tehnilistele lahendustele.

Otselink

Infot projekti eesmärkide ja tulemuste saavutamise kohta kogutakse projekti vahe- ja lõpparuannetega. Aruannete esitamist reguleeritakse vastava meetme tegevuse toetuse andmise tingimustega (TAT) või ministri käskkirjaga kinnitatud TORTiga. 
Toetuse saaja esitab projekti vahe- ja lõpparuanded E-toetuse keskkonna kaudu.

Toetuse saaja esitab projekti vahearuandeid kord aastas, 31. detsembri seisuga TATis seatud tähtajaks nende projektide kohta, mille abikõlblikkuse periood on pikem kui 15 kuud.

TORTi puhul esitab projekti elluviija vahearuandeid projekti iga rakendamise aasta kohta, arvestades ministri käskkirjas ettenähtut.

Projekti lõppedes esitab toetuse saaja lõpparuande. Kui projekt kestab vähem kui 15 kuud, esitab toetuse saaja ainult lõpparuande.

Aruannete menetlemiseks KIKis on aega kuni 30 kalendripäeva. Kui esitatud aruanded vajavad täiendamist, saadab projektikoordinaator need toetuse saajale parandamiseks tagasi. Aruannete menetlemise aeg pikeneb selle võrra, kui kaua toetuse saaja dokumente parandab.

Projekt loetakse lõppenuks pärast viimase maksetaotluse heakskiitmist ja lõpparuande kinnitamist KIKis. Kui projekti lõpparuanne esitatakse koos maksetaotlusega, siis menetletakse neid dokumente koos.

NB! Aruannete kulude osa on kassapõhine, st selle täitmisel lähtutakse kulude hüvitamisest struktuuritoetusest.
  

Perioodi 2007-2013 aruandevormid:
KKH projekti seirearuanne pärast projekti lõppu (10.03.2014).

Otselink

KIKi keskkonnaprogrammist kaasrahastatavate projektide puhul tuleb viidata ka KIKi keskkonnaprogrammile, toetusele viitamise juhendi ja logod leiate KIKi kodulehelt siit. 

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõte

Selleks et kasutada Euroopa Liidu 2014-2020 eelarveperioodi struktuuri- ja investeerimisfondide raha, peab  järgima soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtet. See tähendab, et oma tegevustes tuleb igati arvestada soolise aspektiga ning tagada ühtlasi juurdepääs puudega inimestele. Selline kohustus puudutab nii toetuse jagamist korraldavaid asutusi kui ka toetuse saajaid.

Lisainfot ja nõu soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemisega arvestamise kohta nii taotlustes kui ka rahastuse saanud projektides saate Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika (ÜKP) fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuselt. Võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuse veebilehe leiate SIIT.

Otselink
Otselink

Riigiabi on igasugune liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest ükskõik missugusel kujul antav abi, mis kahjustab või ähvardab kahjustada konkurentsi, soodustades teatud ettevõtjaid või teatud kaupade tootmist, ühisturuga kokkusobimatu niivõrd, kuivõrd see kahjustab liikmesriikide vahelist kaubandust (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 107 lõige 1).

Otsustamisel, kas tegemist on riigiabiga, tuleb lähtuda tingimustest:

 • abi antakse riigi, linna või valla vahenditest;
 • abimeetmel on valikuline iseloom, st et see on suunatud teatud ettevõtjale, ettevõtjate grupile või mingite kindlate kaupade tootmiseks/teenuse pakkumiseks;
 • abimeede annab võrreldes teiste samade kaupade tootjatega/teenusepakkujatega eelise abi saajale;
 • abimeede moonutab või võib moonutada konkurentsi Euroopa Liidu riikide vahel.

Kui abi vastab kõigile neljale tingimusele, on tegemist riigiabiga. Riigiabi järelevalvega tegeleb Euroopa Komisjon, liikmesriigid peavad kõigist oma riigiabi andmise kavadest komisjonile ette teatama.

Otselink

Kui KIKist saab toetust ettevõtja, siis on suure tõenäosusega tegemist riigiabiga. Seejuures on ettevõtja määratlus funktsionaalne ehk majandustegevuse kohane – kui kohalik omavalitsusüksus (nt kaugküttega tegeledes) või MTÜ pakub raha eest kaupu või teenuseid, siis loetakse ka teda ettevõtjaks.

Üldjuhul on riigiabi keelatud ning seda võib anda ainult teatavatel rangetel tingimustel

See, et projekt sobib kokku KIKi rahastatava keskkonnavaldkonna alamprogrammi tegevusega, ei taga iseenesest, et projektile võib anda riigiabi. Seda tuleb eraldi hinnata.

Otselink
 • tutvuda enne taotluse esitamist riigiabi temaatikaga;
 • kaaluda, kas ja millise riigiabi liigi/meetme alla tema taotlus peaks kuuluma;
 • põhjendama seda (vajadusel eraldi dokumendis esitatava analüüsiga) vastava riigiabi liigi tunnustega ja nõuetega (nt ergutav mõju, alginvesteering);

Toetuse saaja selgituse näidis vastavuse kohta Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 (edaspidi GBER) nõuetele

Käesolev näidis käsitleb küll spetsiifiliselt suurettevõtja projekti vastavust GBER regionaalabi ja alginvesteeringu tingimustele ning kõik selles näidises märgitu ei pruugi olla iga projekti puhul sellistena üks-ühele ülekantavad, oma loogika, põhjalikkuse ja liigendusega on näidis heaks eeskujuks nii GBERi üldnõuete kui konkreetse abiliigi (nt regionaalabi või keskkonnaabi) nõuetele vastavuse selgituste koostamisel.

Seoses sellega toonitame, et eelkõige on riigiabi saaja enda huvides kindlalt veenduda tema konkreetse projekti, mille asjaolusid ta kõige paremini tunneb, vastavuses GBERiga lubatava abi nõuetele, sest ELi riigiabiõiguse ja Euroopa Kohtu praktika kohaselt on riigiabi vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 107 eelduslikult keelatud ning riigiabi võib anda ainult kitsaste ja rangete erandite alusel. Nagu Euroopa Kohtu suurkoda hiljuti kohtuotsuses Eesti Pagar (EU:C:2019:172) taas rõhutas, ei tekita ühegi liikmesriigi asutuse kinnitus või vastuväidete puudumine riigiabi saajal õiguspärast ootust GBER abi nõuetekohasuses. Seega vaatab KIK küll GBERiga hõlmatud taotlused läbi ja kahtluste puudumisel rahastab hindamisel edukaks osutunud taotlusi, kuid sellest ei teki toetuse saajal õiguspärast ootust, et riigiabi on lõplikult õiguspäraseks tunnistatud. Selline pädevus on ainult Euroopa Komisjonil.

GBERi artiklite täpsemaid selgitusi saab vaadata siit ja siit KIKi riigiabi selgitusest.

 • kinnitama, et ta on teadlik, et tal on õigus saada ainult nõuetega kooskõlas olevat riigiabi.
Otselink

Vt vastavaid kavasid KIKi kodulehel. Tutvuda tuleb ka neis viidatavate otsekohalduvate ELi õigusaktidega.

1. Vähese tähtsusega abi

Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekunud rahast (keskkonnaprogramm) vähese tähtsusega abi andmise tingimused (kinnitatud 17.02.2015)

Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekunud rahast (keskkonnaprogramm) vähese tähtsusega abi andmise tingimused (kinnitatud 12.02.2020)

2. Grupierandiga hõlmatud riigiabi

Kui riigiabi on hõlmatud üldise grupierandiga, tuleb lähtuda üldise grupierandi määruses (EL) nr 651/2014 sätestatud üldnõuetest ja vastava abiliigi tingimustest. Struktuurivahendite meetmetes on grupierandi abikavaks riigiabiõiguse tähenduses vastavad toetuse andmise tingimused (meetme määrus). Keskkonnaprogrammis on abikavaks KIKi nõukogu kinnitatud abikava. Keskkonnaprogrammis annab KIK riigiabi ainult selles abikavas nimetatud abiliikides. 

Need leiab:

 • siit dokumendist (KIKi nõukogu otsus 07.10.2014 nr 1-4/735, 21.12.2015 nr 1-4/858 ja 05.09.2017 nr 1 4/982), 
 • siit dokumendist (KIKi juhatuse korraldus 12.02.2020 nr 1-30/13).

Vaata ka grupierandiga hõlmatud riigiabi abikava täiendust seoses Euroopa Komisjoni alusakti muudatusega (KIKi nõukogu otsus 05.09.2017).

NB! viidatud määruse (EL) nr 651/2014 algteksti on teatavates osades muudetud määrusega (EL) 2017/1084.

3. Üldhuviteenuste abi

Teatud teenuseid võib lugeda üldist majandushuvi pakkuvateks teenusteks, kui avalik sektor peab neid vajalikeks, ent turg ei suuda neid ilma toetuseta pakkuda.

Sellisel juhul võib anda nende teenuste hüvitamiseks vastavat abi, mille aluseks on:

 • üldhuviteenuste vähese tähtsusega abi määrus:
 • Euroopa Komisjoni üldhuviteenuste otsus (perspektiivikas suuremate projektide puhul)

4. Euroopa Komisjoni eraldi loa alusel antav riigiabi

Euroopa Liidu toimimise lepingust tingituna võib Euroopa Komisjon tuvastada üksiku projekti kokkusobivuse riigiabi nõuetega. Oma lähenemisviisi selgitamiseks on komisjon välja andnud suuniseid, millest KIKi puhul on olulisimad keskkonnakaitse suunised.

Kui abi saaja on veendunud, et tema projekt on suuniste järgi abikõlblik, võib ta teha KIKile ettepaneku taotleda suuniste järgi Euroopa Komisjonilt riigiabi andmise luba. Seejuures tuleb arvestada, et taotlemine on aeganõudev ning taotleja peab olema valmis esitama Euroopa Komisjonile üksikasjalikke selgitusi projekti ja turu kohta.

Näide 1

Kui ettevõtja soovib rajada uut käitist ja selline tegevus (või osa sellest) on abikõlblik keskkonnaprogrammist, siis on mõeldav sellise uue käitise rajamiseks grupierandiga hõlmatud regionaalabi andmine. Seejuures tuleb järgida selles määruses ettenähtud tingimusi, abikõlblikke kulusid ja välistusi.

Näide 2

Kui ettevõtja soovib rajada olemasoleva käitise maa-alale kanalisatsiooni, siis sellisele tegevusele ei saa eespool viidatud üldise grupierandi määruse alusel abi anda, sest tegemist ei ole alginvesteeringuga nimetatud määruse artiklite 12 ja 13 tähenduses. Samas võiks selliseks tegevuseks siiski anda vähese tähtsusega abi kuni 200 000 eurot kolme aasta jooksul. Seda muidugi tingimusel, et abi suhtes ei kehti nimetatud määruse artiklis 1 ettenähtud välistused ning ettevõtja ei ole saanud vähese tähtsusega abi juba muudest allikatest.
 

Otselink

Riigiabi andmise tingimuste kehtestamine ja järelevalvega seotud tegevus allub vahetult Euroopa Komisjonile ning seda reguleeritakse otsekohalduvate ELi õigusaktidega. Nendes aktides on ette nähtud, et valesti antud või väärkasutatud riigiabi tuleb tagasi maksta koos Euroopa Komisjoni määratud intressiga ning ettevõtjal ei teki õiguspärast ootust valesti saadud või kasutatud riigiabi suhtes.

Otselink

Eestis koordineerib riigiabi küsimusi rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakond. Põllumajandus- ja kalandusabiga tegeleb peamiselt põllumajandusministeerium ning transpordiabiga majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Lisainfot riigiabi kohta leiab: 

Otselink

Toetuste suunamisel on oluline märgata ja ära hoida pettused juba enne nende toimepanekut. Selleks, et pettuste ennetamise põhimõtted oleksid kõigile üheselt mõistetavad ja silme ees, kinnitati need ka KIKi ametliku dokumendina.

KIKi pettuste ennetamise põhimõtted

 • KIKis on pettuste suhtes nulltolerants.
 • KIK väärtustab ausust ja  eeldab seda ka taotlejatelt, toetuse saajatelt ja teistelt koostööpartneritelt, nõustab neid ning juhib tähelepanu võimalikele riskidele.
 • KIK koolitab oma töötajaid ning tagab kaasaegsed töövahendid pettuste avastamiseks enne kahju tekkimist.
 • KIK teeb pettuste ennetamiseks koostööd teiste asutustega ning võtab üle parimad praktikad.
 • KIK hindab järjepidevalt pettustega seotud riske, selekteerib välja riskantsemad projektid ning kontrollib neid erilise põhjalikkusega.
 • KIK uurib kõiki pettuse kahtlusi, selgitab välja  asjaolud ning õpib juhtunust.
 • KIK nõuab pettusega saadud toetuse tagasi.
 • KIKil on õigus avalikustada toetuse vääriti kasutamise juhtumid.

*Mõistet „pettus” kasutatakse viitamiseks kõikvõimalikule väärkäitumisele, sealhulgas vargusele, korruptsioonile, omastamisele, altkäemaksu andmisele ja võtmisele, võltsimisele, valeandmete esitamisele, kokkumängule, rahapesule ja oluliste faktide varjamisele. See hõlmab eksiteele viimist eesmärgiga tuua endale, seotud isikule või kolmandale isikule kasu või kellelegi teisele kahju – tahtlikkus on peamine element, mis eristab pettust rikkumisest. Refereeritud siit

Kuidas meid leida