Biokütuse võidukäik

KIKi toetusel on kümned Eestimaa asulad saanud uued keskkonnahoidlikud katlamajad ja soojusvõrgud. Seekordne edulugu tuleb Läänemaalt Uuemõisast, kus ASi Uuemõisa Teenus keskkatlamaja kütab elamuid, munitsipaal- ja tööstushooneid.

Peale biokütusel põhikatla olid tööle rakendatud kolm õlikatelt, mida kasutati nn tipukütteks külmadel talvepäevadel ja kogu suvisel soojatootmisel. KIKi atmosfääriõhu kaitse programmi kaudu paigaldati katlamajja uus biokütust tarbiv katelseade. Selle jõudlus võimaldab asendada talvist õlibaasil tipukütet ning suvist soojatootmist.

Koos uue katelseadmega paigaldati kütuse etteande- ja tuhaärastusseadmed ning uus suitsuimur ja multitsüklon. Kogu katlasüsteemi toimimist saab jälgida, juhtida ja seadistada interneti teel.

Õli asendamine biokütustega on vähendanud süsihappegaasi heidet 117 tonni võrra aasta kohta. Samuti on biokütuse tarvitus võimaldanud hoida soojahinda tarbijatele mõistlikes piires.