Skip to content
Vaegnägijatele

Andrus Treier: aasta 2022 oli KIKi jaoks tegus ja tulemuslik

KIKi töötaja artikkel
Andrus Treier Foto: Aron Urb

KIKi juhataja Andrus Treier kirjutab möödunud aasta majandusaasta aruandes, et aasta 2022 oli KIKi jaoks tegus ja tulemuslik. Seda vaatamata segasele ja vastuolulisele ajale nii rohepöördega seonduvas, energeetikas kui ka majanduslikes ning poliitilistes arengutes maailmas üldisemalt.

Seejuures on suurimaks mõjutajaks kahtlemata jätkuv Venemaa agressioon Ukraina vastu. Selles olukorras eeldab looduskeskkonna ja taastuvenergeetikaga seotud praktiliste tegevuste ellu kutsumine ja projektide lõpuleviimine nii KIKilt kui ka kõikidelt teistelt osapooltelt paindlikkust, head koostööd ning järjekindlust. Projektides on ette tulnud küll mõningaid viivitusi, kuid hea meel on tõdeda, et üldjoontes kõik sujub ning olulised eesmärgid saavutatakse.

Eelmise aasta olulised märksõnad olid uue rahastusperioodi 2021–2027 ettevalmistus ja eelmise lõpetamine. Mõlema perioodi rahastusmahud KIKi vaates on võrreldavad, kuid uus periood sisaldab rohkem erinevaid tegevusi. Neist mitmed on uudse sisuga, nagu näiteks vesiniku tervikahel, energia salvestustehnoloogiad või mõned ringmajanduse lahendused. KIK on kinnitatud enam kui 60 tulevase meetmetegevuse elluviijaks ning suunab järgneva seitsme aasta jooksul projektidesse ligikaudu 550 miljonit eurot. Alates selle aasta algusest avame järjest uue perioodi meetmeid. Kõik eelmise perioodiga seotud projektid peavad olema lõpetatud 2023. aasta lõpuks.

Uus periood sisaldab rohkem erinevaid tegevusi. Neist mitmed on uudse sisuga. KIK on kinnitatud enam kui 60 tulevase meetmetegevuse elluviijaks ning suunab järgneva seitsme aasta jooksul projektidesse ligikaudu 550 miljonit eurot.

KIKi juhataja Andrus Treier

Aastal 2022 esitati KIKile 1630 taotlust ning toetusteks maksime välja 244 miljonit eurot, millest 164 miljonit läks tarbijatele energiahindade hüvitamiseks. Hea meel on, et ettevõtete, organisatsioonide ja eraisikute huvi ümbritsevat elukeskkonda parendada on jätkuvalt suur.

Rohepöördest tulenevad komplekssed väljakutsed eeldavad mõningast rollimuutust. Oleme üha enam võtnud roheteemade sisulise eksperdi, ootuste selgitaja, nõuandja ja huvide ühendaja rolli. Seetõttu käivitame ja veame koos heade partneritega projekte, aga pakume ka sisendit poliitikaloomesse ja uuringutesse, teeme osapooltega strateegilist koostööd ning kirjutame ühiseid projektitaotlusi.

Aasta jooksul viisime ise ellu mitmeid projekte. Märksõnadeks on näiteks Elwind, Negavatt, Ukraina laste loodusmatkad, Läänemere laevavrakkide seisukord, rohetehnoloogia iduettevõtete arendus, Võru naftabaasi jääkreostus, altkaevandatud alade varinguaugud ja loodusajakirjad. Arenduses panustasime keskkonnavaldkonna kestliku rahastuse põhimõtete väljatöötamisse, kohalike omavalitsuste toetamisse roheteemadega tegelemisel ja vabatahtliku süsiniku korvamise põhimõtete määratlemisse. Sõlmisime partnerluslepingu Rohetiigritega, vedasime arutelusid Arvamusfestivalil, osalesime GreenEST Summiti korralduses, tutvustasime ennast Impact Dayl jms.

Oluliseks arenguks on KIKile jätkusuutlikkuse (ESG) strateegilise raamistiku loomine, et arendada ja juhtida organisatsiooni kestlikkuse eesmärke arvestades ning kooskõlas sellekohaste heade tavadega. Lisaks viisime jaanuaris 2023 lõpule ühinemise Erametsakeskusega, mille tulemusel lisandus KIKi tegevusvaldkondade hulka erametsanduse arendamine ja toetamine.

Organisatsiooni head toimivust tõendab klientide tagasiside. Soovitusindeksi NPS tase aastal 2022 on kõrge – 72%, ministeeriumite rahulolu koostööga lausa 92%. Eriti tunnustatakse KIKi töötajaid nende abivalmiduse pärast. Hea koostöö ja kõrge töökvaliteedi tagamiseks panustame jätkuvalt meie töötajate arengusse ning hea tööõhkkonna hoidmisse.

Tänan kõiki töötajaid, kliente ja partnereid sisuka aasta eest!
Rohkem infot KIKi tegemiste kohta 2022. aastal leiab majandusaasta aruandest.
 

Andrus Treier
KIKi juhtaja

Kontakt
Kati Raudsaar

Kati Raudsaar

2022. aasta kokkuvõte