Riik käivitab rohevesiniku pilootprojekti

15. juuli 2021 | 09:10

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kuulutab välja ühistranspordisektoris rohevesiniku kasutuselevõtu süsteemi loomise taotlusvooru, mille käigus tuleb välja töötada tootmisüksusest, tarnetaristust ja transpordivahendist koosnev ahel. Tegemist on pilootprojektiga, mille eesmärgiks on testida vesiniku tervikahela toimimist ja tuvastada võimalikud kitsaskohad, mis võivad osutuda takistuseks vesinikuturu laialdasemale arengule. Toetuse eelarve on 5 miljonit eurot. Taotluste esitamine E-toetuse keskkonnas algab 26. juulil ja kestab 15. oktoobrini 2021.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles, et rohevesinikul on Eesti majanduse rohepöördes kindel roll, mis kasvab taastuvenergia osakaalu tõusuga energiatootmises veelgi. „Tänased uuringud näitavad, et rohevesinik on vältimatu lahendus sektorites, kus puuduvad soodsamad võimalused ja tehnoloogiad heitmete vähendamiseks,“ ütles ta.

Aasa sõnul on pilootprojekti eesmärk saada esmased kogemused vesiniku tootmise, tarnimise ja lõpptarbimise ahela väljaarendamisest ning toimimisest. „Vesinikku kasutav ühistransport on hea võimalus vesinikulahenduse arendamisega alustamiseks – tehnoloogiad on kasutusküpsed ning ühistranspordis kasutus aitab innovaatilisi lahendusi tutvustada ühiskonnas ka laiemalt. Sealt saadud kogemused võimaldavad järgmisena avada sarnase toetuse juba ka teistele sektoritele,“ lisas ta.

KIKi energeetika valdkonnajuhi Aire Arike-Trutini sõnul on taastuvenergia osatähtsuse suurendamine eriti oluline transpordisektoris, kus enamik kasutatavatest kütustest on imporditavad fossiilkütused. „Varem oleme edukalt kaasa aidanud biometaani tanklate rajamisele ning biometaani busside, elektriautode ja -busside soetamisele. Nüüd on hea meel teha energeetika valdkonnas järgmine samm ja avada vesiniku kasutuselevõtu toetus.“

Toetuse taotlejaks saab olla Eestis registreeritud juriidiline isik. Toetust saavad projektid, mis tagavad tervikahela toimimise, aga samas ei pea toetust küsima kõikidele ahela osadele. Tulenevalt riigiabi reeglitest on iga komponendi toetusmäär erinev. Transpordivahendi soetamisel on toetusmääraks 40%, tootmisüksuse puhul 30% ja tarnetaristu rajamiseks antav toetus oleneb taristu otstarbest. Rahastusotsuse saanud projekt on vaja ellu viia 2024. aasta lõpuks.

Taotlusvooru infopäev toimub 2. septembril 2021 kell 10 veebi teel. Taotlusi saab esitada E-toetuse keskkonnas alates 26. juulist ja nende vastuvõtt lõpeb 15. oktoobril 2021 kell 17. Täpsemat informatsiooni taotlemistingimuste kohta ja infotunnile registreerimise võimaluse leiab KIKi kodulehelt. Toetusraha tuleb heitmekaubanduse kauplemissüsteemi vahenditest. Toetusmeetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koos KIKiga.

Taustainfo

Riigikantselei, Keskkonnaministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel läbi viidud vesiniku Eestis kasutuselevõtu potentsiaali hindamise uuringu (2021) tulemused näitavad, et kõige suurem rohevesiniku kasutamise potentsiaal on transpordi valdkonnas. Uuringu koostajad soovitavad keskenduda raudtee kaubaveole, laevadele ja pikamaa veokitele, kus süsinikuheitega kütuse tarbimine on suurem ja muud keskkonnasõbralikud kulutõhusad alternatiivid, sh elektrifitseerimine oleks keerulisemad. Transpordi valdkonna kõrval on vesiniku kasutuselevõtu potentsiaal ka hoonete energiavarustuses, tööstussektoris ja energiatööstuses.

Analüüs keskendub perioodile 2020-2030, kuna suuremahuline vesiniku kasutusele võtmine maailmas saab laiemalt hoo sisse eeloleva kümnendi jooksul. Vesiniku laiemale kasutamisele annavad tõuke CO2 hinna kasv, ambitsioonikad energiamajanduse- ja kliimaeesmärgid ning vesinikutehnoloogiate levik.