Kutse kohalikele omavalitsustele osalemaks programmis „Kliimamuutus ja energiajuhtimine kohalikus omavalitsuses“

22. märts 2022 | 11:59

Kutsume kohalike omavalitsuste ja kogukondade esindajaid osalema töötubade programmis „Kliimamuutus ja energiajuhtimine kohalikus omavalitsuses“.

Kohalikel omavalitsustel tuleb  järjest rohkem tegeleda nii kliimamuutuste teemaatikaga kui ka energiajuhtimise kaasajastamisega. Kliimamuutuste mõjud avalduvad täna ning ükski kohalik omavalitsus ei jää tulevikus tõenäoliselt sellest puutumata.

Töötubade eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste töötajate teadlikkust ja võimekust kliimamuutustega kaasnevate probleemide ennetamiseks, positiivsete mõjude ja võimaluste ära kasutamiseks ja energiajuhtimise rakendamiseks nii kogemuste vahetuse, analüütilise võimekuse parandamise, kogukondade kaasamise hoogustamise kui ühtse tulevikuvaate kujundamise kaudu.

Töötubades arutame, milline on teadlikkus, väljakutsed ja vajalike seonduvate alusandmete kättesaadavus kliimamuutuste ennetamisel ja nendega kohanemisel, ning kohalikul tasandil energiamajanduse toimimisel hõlmates taastuvenergia kasutusele võtu ja energiasäästu meetmete rakendamist.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu korraldatud ühishanke tulemusel viivad töötoad läbi Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tartu Regiooni Energiaagentuur ja Tallinna Tehnikaülikool.

Programm koosneb kolmest töötoast ja lõpuseminarist:

Töötoas toome välja kliima- ja keskkonnamuutuste põhilised protsessid, energiamajanduse mõju kliimale ja tervisele. Ootame kaasa mõtlema ja arutama, kuidas saab energia- ja kliimapoliitika eesmärke ja tegevusi ellu viia.  I töötoas osalemiseks on registreerimine avatud 8. aprillini siin.

Vene keeles toimub samade teemade kajastamine ja arutelu 26. mail kell 10.00-16.15. Venekeelse töötoa registreerimine on avatud kuni 24. maini siin.

Töötoas toimuvad arutelud ja rühmatööd. Räägime kohaliku omavalitsuse energia- ja kliimakavast (KEKK) – mis on selle eesmärk ja millised on riigipoolsed ootused, millised kliimamuutused meid ees ootavad ja millised on kliimakohanemise võimalused erinevates piirkondades. Eraldi käsitleme KEKK-i koostamiseks vajalike andmete olemasolu ning nende kättesaadavust.  II töötoas osalemiseks on registreerimine avatud 3. maini siin.

Räägime energeetikast koos praktiliste näidetega ja arutame rühmades, millised on erinevates piirkondades energiaressursid ja sobivad energialahendused. Räägime, kuidas toimub energiamajanduse juhtimine kohalikul tasandil ja mida parendamiseks saab teha. Eraldi teemana käsitleme energiakogukondade teket, energiaprojektide elluviimist ja vastavat õigusruumi. III töötoas osalemiseks on registreerimine avatud 20. maini siin.

  • Lõpuseminar toimub 20. oktoobril Tallinnas.

Lõpuseminaril tutvustatakse töötubades toimunud arutelude tulemusi ja digikausta ning vajalikke jätkutegevusi. Antakse soovitusi  kliimamuutuse ohjamise ja energiajuhtimise võimekuse tõstmiseks kohalikes omavalitsustes ja kogukondades.

Vähemalt kahes töötoas osalenutel on võimalik saada Tallinna Tehnikaülikooli tunnistus. Täiendõppe punkte saab kasutada vastava kutse (nt energiatõhususe spetsialist jm) taotlemisel või pikendamisel.

Osalemiseks palume end kindlasti registreerida eeltoodud veebivormide kaudu. Juhised töötubades osalemiseks ja osalemislingi saadame kõigile registreerunutele päev enne ürituse algust. Töötubade kokkuvõtted, salvestused ja materjali on hiljem leitavad portaalist www.energiatalgud.ee.