KIKi toel saavad lapsed taas omandada uusi keskkonnateadmisi

01. aprill 2021 | 08:56

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas haridusasutustele toetuse, et pakkuda lasteaedadele ja põhikoolidele võimalust osaleda loodus- ja keskkonnahariduskeskuste õppeprogrammides. Lasteaialapsed ja põhikooliõpilased saavad loodusteadmisi koguda ja kinnistada 2021/2022 õppeaastal. Taotluste esitamise tähtaeg on 3. mai 2021.

Keskkonnaminister Tõnis Mölderi sõnul tuleb lastes juba varakult äratada huvi looduse vastu. „Looduse tundmine võimaldab inimesel sügavamalt aru saada maailmast ja selle toimimisest. Eriilmelised õppeprogrammid ärgitavad lapsi märkama looduse mitmekesisust ning mõistma, kuidas meie elu sõltub ümbritsevast keskkonnast,“ lausub ta.

„KIKi toel on aastate jooksul loodusteadmisi saanud juba enam kui 500 000 last, kes oma lasteaia või kooli eestvedamisel on osalenud mõnes keskkonnahariduskeskuse õppeprogrammis. Eriti hea meel on, et ka koolid hindavad õppeprogramme kõrgelt ja toovad esile, et õpilased saavad sealt täiendavaid teadmisi ja kinnitust õpitule. Kõik see kujundab õpilaste positiivset suhtumist loodusesse,“ sõnab KIKi juhataja Andrus Treier. „Lisaks õppekäikude toetusele saame sel kevadel panustada õpilaste keskkonnateadlikkusse ka uue toetuse näol – juba aprilli keskel avame haridusasutustele rohetehnoloogiaalase toetuse,“ lisab Treier.  

Õppeprogrammidel osalemiseks saavad toetust taotleda haridusasutused või selle pidajad lasteaia koolieelikute rühma ja põhikooli klassi osalemiseks loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja -kasutusega seotud ettevõtete õppeprogrammides. Teadmisi keskkonnahoiu põhimõtetest ja loodusressursside säästlikust kasutamisest võib kinnistada näiteks osaledes mõnes keskkonnahariduskeskuse aktiivõppeprogrammis, külastades vee-, jäätme-, põllumajanduse- või muu keskkonnateemaga tegelevat ettevõtet või tehes aktiivseid õppetegevusi koos looduskeskuse juhendajaga, kes on kutsutud haridusasutusse kohapeale. 

„Õppekäikude kavandamisel on abiks portaal keskkonnaharidus.ee. Soovitame sealt valida Eesti Keskkonnahariduse Ühingu kvaliteedimärgisega ehk muraka pildiga õppeprogrammid. See märgis näitab, et programm on igakülgselt läbi mõeldud ning õpilaste õppekäiguks hästi ette valmistatud,“ sõnab KIKi projektikoordinaator Angelika Verš. „Õppekäigu toetuse suuruseks on kuni 250 eurot ühe rühma, klassi või õpigrupi kohta ning seda saab kasutada aktiivõppeprogrammi ja transpordi rahastamiseks 2021/2022 õppeaastal,“ lisab ta.

„Eelmiste aastate õppekäikude toetuste osas tuleb 2019. aastal rahastatud projektid selle õppeaastaga ära lõpetada ning esitada lõppmakse koos aruandega hiljemalt juunikuus. Eriolukorrast tingituna oleme valmis 2020. aastal rahastatud õppekäike pikendama järgmisse õppeaastasse (2021/2022) ning otsuse, kas teeme seda jälle kõigi taotluste osas korraga, võtame vastu aprillis või kui selguvad edasised piirangud. Koolid ja lasteaiad ise ei pea praegu pikendustaotlusi esitama hakkama,“ selgitab Verš.

Lasteaia ja põhikooli õppekäikude toetuste taotlemine toimub infosüsteemi KIKAS kaudu. Taotlusvooru infotund toimub 8. aprillil kell 15 veebi teel ja sellele on vajalik eelregistreerimine. Infotunnile registreerumise võimaluse ja täpsemat informatsiooni tingimuste kohta leiab KIKi kodulehelt.

Eestis on üle 100 keskkonnahariduskeskuse, kus pakutakse erinevatele vanuseastmetele õppeprogramme, mis toimuvad enamasti keskustes ja looduses. Keskused on suureks abiks lasteaia- ja kooliõpetajatele tundide läbiviimisel, toetavad loodusteadusliku kirjaoskuse kujunemist ning panustavad keskkonnateadlikkuse suurendamisesse läbi aktiivõppe.

Õppekäikude toetuse taotlemine toimub keskkonnaministri määruse „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.