KIKi majandusaasta aruanne 2019

23. aprill 2020 | 12:47

Avalikkuse huvi kliima- ja keskkonnateemade vastu on oluliselt kasvanud, mis seab KIKi tegevusele kõrged ootused. On märgiline, et 2019. aasta alguses liikus KIK Rahandusministeeriumi haldusalast Keskkonnaministeeriumi omasse, mis loob selgema fookuse ning keskkonnaga seotud poliitikaeesmärkide täitmiseks sobilike ja praktikas rakendatavate lahenduste pakkumiseks veelgi sisukamad võimalused.

Pean oluliseks vaadata tulevikku ja määratleda täpsemalt KIKi roll Eesti keskkonnamaastikul, millest lähtuvalt saab kujundada ülesannete täitmiseks sobiliku ja tõhusa organisatsiooni. Seetõttu on kindlasti üks möödunud aasta verstaposte KIKi strateegia koostamine aastateks 2020-2024. Strateegia loomise protsessi käigus sõnastasime koos meeskonnaga asutuse uue missiooni ja visiooni ning määratlesime organisatsioonile uued põhiväärtused. Uue strateegia järgi on KIKi kolm peamist tegevussuunda: proaktiivne meetmete väljatöötamine, täiendavate koostöö- ja rahastusvõimaluste leidmine ning asjalik teenusepakkumine keskkonna- ja kliimavaldkonnas.

Aasta jooksul täpsustasime struktuuri ja osakondade rollijaotusi, uuendasime ja muutsime selgemaks sisekordasid ning algatasime erinevaid arendusprotsesse, toimus muudatusi juhtkonnas. See kõik on kokkuvõttes kaasa toonud värskema vaate organisatsiooni toimimisse.

Vaatamata paljudele muutustele, olime seatud aastaeesmärkide täitmisel edukad. 2019. aastal maksime keskkonnaprojektide elluviimiseks välja 103,2 miljonit eurot. Veamäära eesmärgiks oleme läbi aastate ise seadnud ambitsioonika 1%, kuigi Euroopa Komisjoni poolt lubatav määr on 2%. Sel aastal tuli veamääraks 0,42%. Meie endi algatatud meediakajastused on leidnud hulgaliselt kõlapinda, mille kaudu oleme teinud end nähtavamaks. Seda näitab 2060 meediakajastust, millest 31% on meie enda algatatud.


2019. aasta olulisemad numbrid

Pean oluliseks, et KIK on kõigi oluliste osapoolte jaoks tegus ja asjatundlik partner. Möödunud aastal tehtud mitme rahulolu-uuringu põhjal oleme õigel teel. 79% klientidest on meiega taotlemise etapis rahul, projektide elluviimise etapis veelgi enam, 83%. Ministeeriumite võtmeisikutest on koostööga rahul 89,5% vastanutest. Oleme tänulikud positiivse tagasiside eest, kuid lisatud kommentaaride põhjal parandame oma teenuseid veelgi.

Möödunud aasta lõpu seisuga töötas KIKis 60 töötajat, neist 14 väljapool Harjumaad. Jätkame kaugtöö võimaluste kasutamist ja võimalusel värbame ka edaspidi töötajaid mujalt kui Harjumaalt.

Edasi saame areneda ja strateegias seatud eesmärke ellu viia vaid ühtse meeskonnaga. Seetõttu on mul eriline heameel, et töötajate motivatsiooniuuringu põhjal on 85% KIKi töötajatest organisatsiooniga rahul. Möödunud aasta lõpus valisid töötajad asutusesisese hääletuse tulemusena aasta teoks just organisatsioonis toimunud muudatused paremuse poole.

Tänan kõiki usalduse eest!
Usun, et oleme KIKiga õigel teel.

Andrus Treier
KIKi juhataja

MAJANDUSAASTA ARUANDE LEIAB KIKi KODULEHELT SIIT