KIKi majandusaasta aruanne 2018

02. mai 2019 | 09:42

2018. aasta kujunes KIKile edukaks, kuid tõi ka muudatusi. Möödunud aastal oli KIKil kolm peamist eesmärki: vahendite õigeaegne ja tulemuslik kasutamine, kulutõhus ja arenev organisatsioon ning tasemel riskijuhtimine. 

Eelmisel aastal maksime toetust välja ca 108 miljonit eurot, mis on 8 miljonit enam kui planeeritud. Kokku esitati meile möödunud aastal 2401 taotlust, rahastasime 1880 ning lõppes 1048 projekti.

Tegime jätkuvalt head koostööd ministeeriumitega, et muuta toetuste andmise tingimusi selgemaks ning jätkasime uuringute läbiviimisega, et anda tagasisidet ministeeriumitele toetuste mõju tulemuslikkuse kohta. Meie endi algatatud meediakajastused on leidnud hulgaliselt kõlapinda, mille kaudu oleme teinud end oluliselt nähtavamaks ja suurendanud üldist teadlikkust keskkonnahoiust.

Toetuste andmisel läksime üle valdkonnapõhisele tööjaotusele ning keskkonnaprogrammis üheastmelisele projektimenetlusele. Muudatus võimaldab edaspidi teha tööd efektiivsemalt, soodustada infovahetust ja kogemuste jagamist ning tõsta töötajate spetsialiseerumisega nende valdkondlikku professionaalsust. Üheks ülesandeks oli teha kindlaks võimalused üleminekuks ühtsele toetuste infosüsteemile. Analüüsi tulemustest selgus, et hetkel on tarvis panustada nii meie enda süsteemi KIKAS kui ka olla kaasas riigi poolt arendatava moodulpõhise taotluste menetluskeskkonna loomisel.

Veamäära eesmärgiks oleme läbi aastate ise seadnud ambitsioonika 1%, kuigi Euroopa Komisjoni poolt on lubatav ka 2%. Sel aastal tuli veamääraks 1,54%, mis tulenes peamiselt ühest suuremahulisest projektist. Keskmisena on veamäär olnud siiski aastate jooksul oluliselt alla 1%.

Regioonide moodustamise osas tegime olulisi ettevalmistusi 20 töökoha pealinnast väljaviimiseks 2019. aasta lõpuks. Möödunud aasta lõpu seisuga töötas 11 KIKi töötajat väljaspool Tallinna ja Harjumaad.

Värske juhina on oluline vaadata tulevikku ja määratleda täpsemalt KIKi roll Eesti keskkonna hoidmisel. KIK on juba teinud palju, kuid oluline on jätkata organisatsiooni arendamist eesmärgiga olla kõigi oluliste osapoolte jaoks tegus ja asjatundlik partner. Tarvis on laia spektrit teenuseid, et saavutada vajalik mõju riigi ja elanike jaoks olulistes valdkondades. Usun, et 2019. aasta alguses loodud uus struktuur aitab täpsustada rolle, seada selgemaid ootusi, tõhustada tegevusi ja pöörata vajalikku tähelepanu teenuste arendamisele. KIKi toomisega Keskkonnaministeeriumi haldusalasse saame veelgi enam panustada toetusmeetmete väljatöötamisse. Tahame pakkuda klientidele sobivaid, praktikas hästi toimivaid ning mugavaid lahendusi.

Andrus Treier
KIKi juhataja

 

KIKi majandusaasta aruande leiab KIKi kodulehelt siit.