Avaneb II toetuste taotlusvoor looduskaitse projektidele

18. oktoober 2016 | 10:32

KIK kuulutab välja looduskaitseliste tegevuste toetamiseks II taotlusvooru struktuurivahendite rahastamisperioodist 2014-2020. Ühtekuuluvusfondi vahenditest toetatakse projekte, mis aitavad säilitada ja taastada poollooduslikke kooslusi. Samuti toetatakse hooldamiseks vajaliku taristu rekonstrueerimist ja rajamist ning alade hoolduseks vajalikke töövahendite ja kariloomade soetamist.

Minimaalne toetussumma projekti kohta on 10 000 eurot ning toetuse maksimaalne osakaal 85% abikõlblikest kuludest. Toetust saavad taotleda looduskaitsega tegelevad mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja omavalitsusliidud.

Toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium. Toetust antakse meetmest "Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine”. Toetamise tingimused on kehtestatud keskkonnaministri määrusega nr 35, 13.10.2016 ning täpsemalt lahti seletatud määruse seletuskirjas.

E-toetuse keskkond  avatakse taotluste sisestamiseks 19. oktoobril 2016. Taotluste vastuvõtt algab 21. novembril 2016. Varem esitatud taotlust vastu ei võeta. Samuti ei võeta vastu taotlust ilma nõutava Keskkonnaameti kooskõlastuseta. Taotluste vastuvõtmise lõppemisest teavitatakse üleriigilises päevalehes ja KIKi kodulehel. Toetusmeetme kontaktisik on Eerika Purgel, eerika.purgel [at] kik.ee, telefon 627 4112. 

Taotlejatele toimuvad teabepäevad 26.10.2016 Kuressaares, 4.11.2016 Endla LK keskuses Toomal ja 18.11.2016 Pärnus. Teabepäevadel tutvustatakse seatud nõudeid ja E-toetuse keskkonna kasutamisega seonduvat. Täpsem info ja registreerimine KIKi kodulehel.

Taustainfo:
Perioodil 2014-2020 toetas KIK struktuurivahenditest I avatud taotlusvoorus 30 poollooduslike koosluste säilitamise projekti kokku ligi 2,2 miljoni euroga. 3 projekti abil taastatakse elupaiku kokku enam kui 141 hektaril. 29 projekti on seotud poollooduslike alade hooldamiseks vajalike loomade soetamisega. Ligi 1000 hektari poollooduslikke alade säilitamiseks soetatakse 332 veist ja 250 tumedapealist lammast. Samuti toetatakse taristu ja erivahendite soetamist. 1.09.2016 seisuga on 30 projektist ellu viidud juba 18.