140 miljonit krooni jäätmekäitluse ja taaskasutuse projektidele

08. oktoober 2010 | 06:21

Vooru eelarvest pool ehk 70 miljonit Eesti krooni plaanitud kohalike omavalitsuste poolt asutatud juriidilistele isikutele jäätmekäitluskeskuse, ümberlaadimisjaama või jäätmejaama rajamiseks. Teine pool aga Eestis registreeritud äriühingutele liigiti kogutud biojäätmete taaskasutamise arendamiseks ning selliste jäätmete taaskasutamiseks, mille kohta on õigusaktides kehtestanud sihtarvud. Sellisteks jäätmeteks on näiteks pakendid, patareid ja akud, elektri-ja elektroonikaseadmed ning romusõidukites sisalduvate materjalide jäätmed. Kindlasti tasub silmas pidada, et muid jäätmekäitlustegevusi, nagu jäätmete masspõletamist või jäätmekütuse tootmise arendamist ei toetata ning kõik tegevused peavad olema kooskõlas riigi jäätmekavas määratletud tegevustega.

Seni meetmest rahastatud projektid on toodud KIKi kodulehel: http://www.kik.ee/et/kik/rahastusallikad/euroopa-liidu-fondid/2007-2013/jaeaetmete-taaskasutus.html

Meetme tingimusi ning taotlusele esitatud nõudeid tutvustav infopäev toimub novembri alguses Tallinnas. Täpsem info ilmub KIKi kodulehel.

Meetme tingimustele vastav ja vormikohane taotlus tuleb esitada 8. detsembriks 2010 SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse aadressil Narva mnt 7a (VI korrus), 15172 Tallinn või saata e-postile info@kik.ee . Elektrooniliselt saadetud taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

2000. aasta mais tegevust alustanud Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid ning rakendab rohelist investeerimisskeemi (CO2 kvoodi müük ja toetuste vahendamine). Ühtlasi on KIKist võimalik keskkonnaprojektide arendamiseks laenu taotleda.

Lisainformatsioon:
Merike Üts
Juhtivkoordinaator
627 4117